SARiNOR arbeidspakke 1: Gap-analyse

På oppdrag fra Maritimt Forum Nord har DNV GL gjennomført en gap-analyse av dagens tilstand for
beredskap for storulykker til havs i nordområdene, opp mot en ønsket tilstand for beredskap. Gapanalysen
er første del av SARiNOR prosjektet.
Gap-analysen omfatter følgende deloppgaver
– Oppdatere definerte fare- og ulykkeshendelser
– Kartlegge dagens redningsressurser og kapasitet
– Innhente innspill fra relevante offentlige og / private aktører – sårbarhet/mangler
– Internasjonalt samarbeid og teknologi utvikling
– Grunnlag for arbeidspakke 2-7 med foreløpig forslag til tiltak

Kontakt: 908 85 512Tor.Husjord@maritimt-forum.no