SARiNOR arbeidspakke 6: Delt situasjonsforståelse

SINTEF, NORUT og CMR har på oppdrag fra Maritimt Forum Nord gjennomført SARiNOR-prosjektets
arbeidspakke 6: Delt Situasjonsforståelse. Målet har vært å øke kunnskapen om delt situasjonsforståelse
med hensyn til SAR i Nordområdene. Prosjektgruppen for arbeidspakke 6 har fokusert på å kartlegge dagens
situasjon og eksisterende utfordringer. Det er brukt en tilnærming der både teknologiske, menneskelige og
organisatoriske utfordringer er undersøkt.

Kontakt: 908 85 512Tor.Husjord@maritimt-forum.no