SARiNOR arbeidspakke 7: Behov for trening, øving og annen kompetanseutvikling innenfor søk- og redning i nordområdene

I denne rapporten har vi belyst hvordan kompetansebehovet innenfor søk og redning må ta utgangspunkt i et SAR-verdikjedeperspektiv der en trekker inn alle fasene før-, under- og etter søk- og redningsoperasjonen. Det er nødvendig å vurdere både alarm- og evakueringsfasene om bord, og hva som skal skje etter at selve SAR-operasjonen er avsluttet, spesielt knyttet til evaluering, revidering, kompetanse og kapasitetsstyrkende tiltak. En må også differensiere kompetanseinnsatsen ut fra de mange kategorier personell som inngår i en SAR-operasjon på de ulike beslutningsnivåene.
I rapporten er kompetansebehovet vurdert ut fra definerte fare- og ulykkesområder knyttet til de ulike fartøytypene og de mest krevende sjøområdene.

Kontakt: 908 85 512Tor.Husjord@maritimt-forum.no